TJENESTEINNHOLD OG VILKÅR – Backup Online Rev.5

 • FAGDATA BERGEN AS tilbyr lagring og oppbevaring av alle utvalgte og mottatte sikkerhetskopierte filer som kundens Backup server, Backup enhet eller datamaskin overfører til Backup serveren, samt gjøre disse tilgjengelig for kunden når det måtte være behov for det og iht. gjeldende og avtalte rutiner. Tjenesten betinger at kunden selv innehar selv eller leier nødvendige lisenser og maskinvare til dette formålet.

 • Filene overføres kryptert til Fagdata Bergen AS Backup senter.

 • FAGDATA BERGEN AS er uten ansvar for skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelser, avbrudd, linjefeil, strømbrudd, tyveri, tap av data eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør kundens utnyttelse av FAGDATA BERGEN AS tjenester. Partene er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor vedkommende s kontroll ( force majeure ).

 • Avtalen gjelder for den løsning, - betingelser og det antall maskiner som er avtalt i vårt aksepterte tilbud til kunden. Innholdet i denne avtale kan om nødvendig endres etter behov.

 • Avtalen faktureres for 3 mnd. av gangen og blir automatisk løpende dersom den ikke sies opp fra en av partene. Avtalen løper fra det tidspunkt tjenesten er aktivert hos FAGDATA BERGEN AS. Oppsigelse skal dette skje skriftlig med 3 måneders oppsigelsestid gjeldende fra begynnelsen av nytt kvartal. (Q1/2/3/4)
  Fakturaperioden er pr. kvartal som forhånds faktureres i begynnelsen av hvert kvartal. Avvik på oppstartstidspunkt avregnes pr måned.

 • Programvaren som er installert på kundens maskin(er) er ved leie FAGDATA BERGEN AS’ s eiendom, og tillates ikke kopiert eller distribuert til tredjepart. Ved kjøp gir det kunden rett til å bruke programvarelisensen på angitt server. Backup serveren settes opp ferdig konfigurert av Fagdata Bergen AS. Eventuelle endringer i systeminnstillinger fra kundens side på Backup serveren / andre serverenheter som medføre Backupstans vil medføre at FAGDATA BERGEN AS ansvar for feil ihht.denne avtale ikke er gjeldende.

 • Funksjon og replikering til FAGDATA BERGEN AS forutsetter at Backup serveren / enheten er etablert i kundens miljø på forsvarlig og godkjent måte av Fagdata Bergen AS og ihht. Installasjons veiledning, at systeminnstillinger på serveren ikke endres av Kunde ref. pkt. 6 samt at Backup serveren / enheten har tilfredsstillende tilkobling til lokalt dimensjonert nett / internett og FAGDATA BERGEN AS Backup senter.

 • Skulle avtalen forutsette finansiering kreves det at kunden signerer avtale med FAGDATA BERGEN AS sin finansieringspartner. Ved manglende godkjenning av finansiering faktureres leiebeløpet pr. kvartal med 10 dagers netto kreditt av FAGDATA BERGEN AS. Forsinket betaling belastes rente i henhold til lov om forsinkelsesrenter (morarenteloven). Ved forsinket betaling forbeholder FAGDATA BERGEN AS i ytterste konsekvens seg retten til å sperre kundens tilgang til tjenesten inntil fullt oppgjør inklusive morarenter er betalt. Ved årlig indeksregulering basert på Statens tariffer har FAGDATA BERGEN rett til å beregne det innen februar for hvert kommende år.

 • Ved oppgradering av Backup serveren eller ved på forhånd forventet nede tid, avtales dette med kunden om dette på forhånd.

 • Det vil bli foretatt en full recovery test av alle data hos FAGDATA BERGEN AS når løsningen er satt i virksomhet. Tjenesten kan inkludere kortfattet beskrivelse på løsningen for kunden og hvilke tjenester den inkluderer. Sendes i eget formular etter kundens ønske.
  Ved eventuelle feilmeldinger må Kunden straks kontakte Leverandøren eller på support@fagdatabergen.no

 • Risiko for maskinvare, infrastruktur og programmer ligger hos den part som fysisk har utstyret eller programvaren hos seg, eller under sin kontroll. Ved finansiering er utstyret skal dette være forsikret.

 • Kostnader forbundet med obligatoriske vedlikeholds fornyelser fra Arcserve eller andre årlige vedlikehold forbundet med FAGDATA BERGEN Backup Online blir belastet kunden uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer i denne avtalen vil alltid være oppdatert på https://shop.fagdatabergen.no og vil til enhver tid være gjeldende for kunden.

Fagdata Bergen | Damsgårdsveien 225 - 3 etg. | 5160 Laksevåg
Handlevogn
Vis priser inkl. mva?
Varer: 0 StkSum: kr 0